Thông tin

Thông tin:

Zoo Run là trò chơi chạy đẳng hướng vô tận tuyệt vời, với 8 nhân vật động vật để lựa chọn, các yếu tố nền thay đổi mỗi giây cố định và độ khó tăng dần

Cách chơi:

Điều khiển: Chuột

Back to Top